Privacy

Privacy Regelement

 

Algemeen

 

Loopgroep Eemsmond Runners hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy regelement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De organisatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy regelement;

-        Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy regelement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens van jou, nadat je lid bent geworden, worden door de organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en) en grondslag:

 

-        Uitvoering geven aan de overeenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) worden de volgende persoonsgegevens van jou gevraagd:

 

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        Telefoonnummer;

-        E-mailadres;

-        Geboortedatum;

-        Cruciale medische gegevens;

-        Bankgegevens.

 

 

 

Bewaartermijn

 

Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

-        Persoonsgegevens gedurende de periode van de overeenkomst, tot max. 2 jaar na opzegging

-        Financiële administratie gedurende 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

-        Het beheer van de website van Loopgroep Eemsmond Runners;

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

-        Alle personen die namens organisatie van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 


 

 

Informatievoorziening

 

Via de website https://www.eemsmondrunners.nl/ word je door ons geïnformeerd over ledenvergaderingen, wijzigingen over trainingen en algemene zaken.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door onze verwerker. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Foto’s en wedstrijduitslagen

 

Loopgroep Eemsmond Runners heeft een Flickr en (besloten) Facebook account. Hierop kunnen foto’s geplaatst worden van wedstrijden en loopevenementen.

 

Op de website https://www.eemsmondrunners.nl/ worden wedstrijduitslagen, club- en persoonlijke records bijgehouden.

 

Je hebt recht op verwijdering en/of bezwaar maken tegen het plaatsen jouw foto’s en gegevens op deze media. Wij hebben de plicht hier zo snel mogelijk gehoor te geven.

 

Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. We proberen er dan samen uit te komen. Lukt dat uiteindelijk niet, heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als je naar aanleiding van ons privacy regelement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 

Secretaris Loopgroep Eemsmond Runners:

secretaris@eemsmondrunners.nl