Notulen Algemene Leden Vergadering Eemsmondrunners 10-06-2022

Vrijdag 10 juni 2022. Aanvang 18.30. Locatie: Nesweg 25 Spijk
Met kennisgeving afwezig : Wiesje Jakobs, Aletta Kornelis, Jesper Bergsma, Jaap Smith.
1. Opening
Ab opent de vergadering en meldt dat er een extra punt in de agenda wordt gevoegd met betrekking tot trainingsschema’s op de site. (tussen 6 en 7 in)
2. Notulen
Anneke merkt op dat in punt 6 van het jaarverslag penningmeester de € 1600 geen opleidingskosten zijn maar onkostenvergoeding van de trainers. Wordt aangepast. Verder geen opmerkingen waarna de notulen worden goedgekeurd.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
-“Loop voor geluk” vraagt aandacht en zamelt geld in voor kankeronderzoeken. Voor geïnteresseerden staat er meer op de site.
- Margje zou nog een beter afscheid krijgen maar ze was verhinderd om te komen maar vind het ook wel prima zo. Ab Stelt voor om toch nog een bos bloemen haar kant op te sturen.
- De trainingen hebben de volgende schema’s: op de maandag en donderdag trainen de beginners/herstarters onder leiding van Jan Hendrik. Op de dinsdag trainen de geoefende lopers onder leiding van Jaap of Marianne en op de donderdag neemt René deze groep onder zijn hoede. 
-De trainingen hebben tijdens de vakantieperiode (16 juli t/m 28 aug.)een aangepast schema. Er zal dan 1 x per week een training worden gegeven. De dag kan wisselend zijn afhankelijk van beschikbaarheid trainers. De groep van Jan Hendrik houden het normaal schema. René is met vakantie van 11 t/m 25 juni en word dan vervangen door Jaap of Marianne. 
- Trainer René krijgt het woord om zijn persoonlijk verhaal te doen ivm alles wat er omtrent hem is gebeurd het afgelopen jaar en welke invloed dit op hem en de groep heeft gehad. René vraagt wederzijds begrip en wil graag verder met het trainingen geven aan de Eemsmondrunners. 
 
4. Jaarverslag secretaris
Een kort verslag omdat de vorige omstreeks december vorig jaar is geschreven. Kompleet verslag staat op de site.
 
5. Jaarverslag penningmeester 
De penningmeester geeft uitleg en benoemt dat het lonend is om de RaboClubSupport te gebruiken om extra inkomsten te generen. Aanwezige leden geen opmerkingen.
 
6. a- Verslag kascommissie
Bertus en Cor hebben geen bijzonderheden waargenomen en geven de penningmeester decharge. 
b- Benoeming nieuw lid kascommissie
Anita van Bergeijk is het nieuw lid en vervangt Bertus Visser. Cor Slob gaat zijn tweede jaar in.
 
7. Extra punt: Trainingsschema’s op de site.
De vraag is of de trainingsschema’s op de site moeten worden geplaatst. Dit heeft als voordeel dat lopers die  niet in de gelegenheid zijn om de betreffende trainingsdag aanwezig te zijn toch houvast aan een schema hebben. Anderen vinden het weer handig met het oog op het instellen van hun horloge. Nadeel  kan zijn dat er lopers afhaken omdat hun het programma niet aan staat vanwege bepaalde wedstrijden die men in gedachten heeft of hebben gelopen. Hierop geeft trainer  René een reactie dat de trainers het doel hebben zich te richten op bepaalde wedstrijden zodat de schema’s geen extra belasting  vormen maar juist een aanvulling. René weet niet of hij in staat is dit te realiseren maar krijgt bijval van trainster Marianne die hem hierbij wil helpen.  Er volgt een stemming. De meerderheid is voor het plaatsen van schema’s op desite. Een klein deel is tegen of heeft er geen mening over en maakt het niet uit. 
 
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar Ab Slagter ( voorzitter). Aftreden en herkiesbaar Jan Hendrik Polhuijs (lid) Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.  Een meerderheid van de aanwezige leden stemt in met het verlengen van de bestuursperiode van beide kandidaten. 
 
9. Rondvraag
Jenny vraagt of er animo is om deel te nemen aan de Run van Winschoten op 10 september aanstaande. Er gaan diverse vingers de lucht in. Niet genoeg voor een team maar wel voldoende om dit verder op te pakken. 
Fred vraagt wanneer het geld wordt overgemaakt wat is binnengehaald met de MS actie op 30 april richting de MS actie van Stein en Mirna die een tocht gaan fietsen van de Noordkaap in Noorwegen tot Kaap de goede hoop in Zuid Afrika. Ab zegt dat dit 1 augustus wordt overgemaakt naar hun actie.( er wordt overigens nog steeds geld gedoneerd.) 
Cor benoemt dat er 10 juli aanstaande een Run For Fun in Eext zal plaats vinden en wel bij onze lid Roelof Berends. Dit zal zowel voor lopers als wandelaars zijn. Meer informatie volgt later via de app. Cor zal deze info delen met Ab zodat deze dit kan plaatsen op de mededelingen app. en op de site voor de leden die geen gebruik maken van de app.
Anneke reactie betreft clubkleding. Er is gekozen voor kleding van Craft. Het zal gaan om shirts en jasjes die via Sporthuis Winsum besteld gaan worden. Er zal per setjes van 5 besteld kunnen worden. De club staat garant voor de druk en instellingskosten. Dit is eenmalig. De leden betalen verder zelf de kleding waar geen naam van de Sponsoren meer opkomen. ( vraag van Bertus) alleen de naam van de loopgroep. Sponsorcontracten lopen tot eind dit jaar. Anneke gaat hier verder mee aan de slag.
 
10. Sluiting
Ab sluit de vergadering.