Buitengewone ALV

Vrijdag 12 november 2021
20.00 uur
Locatie Rehoboth, Burchtstraat 4 Uithuizermeeden
 
 

 1. Opening & vaststellen agenda

 

 1. Notulen

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

 

 1. Jaarverslag secretaris

 

 1. Jaarverslag penningmeester 2019 / 2020

 

 1. Vaststellen contributie 2022

 

 1.  begroting 2022

 

 1. a-Verslag kascommissie

b-Benoeming nieuw lid kascommissie
   

 1. Fondsenwerving

 

 1.  Clubkleding

 

 1. Trainingen

     

 1. Bestuursverkiezing

                       Aftredend en niet herkiesbaar Margje Bouwman (lid)
Het bestuur heeft Andries Broekhuizen gevraagd zich te kandideren als bestuurslid. Andries heeft hier positief op gereageerd en is daarmee verkiesbaar.
Daarnaast heeft Marinda Pieters zich gemeld om het bestuur te komen versterken. Gezien haar omstandigheden stelt het bestuur in overleg met Marinda voor om haar als extra bestuurslid te kiezen.
Tegenkandidaten kunnen tot een week voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
       

 1.  Rondvraag

           

 1. Sluiting

 
Na de vergadering is er gelegenheid om gezellig na te praten en daarbij een hapje en een drankje te nuttigen.