ALV 24 februari

Locatie: Rehoboth
Aanvang: 19.30 uur
 
 

 1. Opening 
 1. Notulen 
 1. Mededelingen en ingekomen stukken 
 1. Jaarverslag secretaris 
 1. Jaarverslag penningmeester 
 1. Vaststellen contributie 
 1. Begroting 2023 
 1. a-Verslag kascommissie

            b-benoeming nieuw lid kascommissie 

 1. Commissie Lief en Leed (vacature) 
 1. Activiteitencommissie 
 1. Trainingen 
 1. Vertrouwenspersoon     
 1. Bestuursverkiezing

            Aftredend en herkiesbaar Anneke Krijger (penningmeester)
            Aftredend en niet herkiesbaar Marinda Pieters (lid)
            Verkiesbaar Jesper Bergsma ((lid)
            Tegenkandidaten of extra kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter       

 1.  Rondvraag           
 1. Sluiting