Jannes Nijboerloop Ten BoerAdem   Karaaslan 10,0 00:45:31
Gerben   Feenstra 10,0 00:53:38
Johan   Rispens 10,0 00:55:44
Wiesje   Jakobs 10,0 00:56:38
Kea   Rispens 10,0 00:59:09
Trijn   Tromp 10,0 01:01:05