ALV 1 maart 2024

Agenda algemene leden jaarvergadering vrijdag 1 maart 2024
Locatie: Rehoboth
Aanvang: 19.30 uur
 
 
 
 

 1. Opening

 

 1. Notulen

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

 

 1. Jaarverslag secretaris

 

 1. Jaarverslag penningmeester

 

 1. Vaststellen contributie

 

 1. Begroting 2024

 

 1. a-Verslag kascommissie

b-Benoeming nieuw lid kascommissie (Anita is aftredend)

 1. Trainersverslag
 2. Lief en Leed commissie
 3. Activiteitencommissie
 4. Bestuursverkiezing

            Aftredend en niet herkiesbaar Ab Slagter (voorzitter)
            Aftredend en niet herkiesbaar Gerben Feenstra (secretaris)
            Het bestuur stelt voor om Wiesje Jakobs te kiezen tot nieuw bestuurslid.
            Het bestuur stelt Jesper voor als nieuwe voorzitter
            Het bestuur stelt Andries voor als nieuwe secretaris
            Tegenkandidaten of extra kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter
       

 1.  Rondvraag/ WVTTK

           

 1. Sluiting

 
 
Na de vergadering gaat Janneke Casemier ons meenemen in de wondere wereld van het ultralopen.